sobota, 19 marca 2011

Zatrudnienie niani do dziecka do lat trzech

Andrzej Łopka - doradca podatkowy
4 kwietnia 2011 wchodzi w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst ustawy Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235). Rozdział 6 tej ustawy zatytułowany „Niania” od art. 50 do 53 wprowadza korzystne przepisy umożliwiające zatrudnianie niani przez rodziców dzieci do lat trzech. Niania stała się alternatywną formą opieki wobec żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna. Na bardzo korzystnych warunkach niania może opiekować się dzieckiem od dwudziestego tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - czwarty rok życia.
Procedura legalnego zatrudnienia niani jest w miarę prosta. Warunkiem skorzystania z przepisów ustawy jest sporządzenie między rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko a nianią (wyłącznie osobą fizyczną) stosownej umowy cywilnoprawnej, nazwanej umową uaktywniającą. W istocie jest to umowa-zlecenie, do której mają zastosowanie przepisy tytułu XXI Kodeksu cywilnego. Ustawa warunkuje ważność umowy uaktywniającej ośmioma warunkami:
1. Określenie stron umowy;
2. Wskazanie celu i przedmiotu umowy;
3. Wyznaczenie czasu i miejsca sprawowania opieki;
4. Wskazanie liczby dzieci powierzonych opiece;
5. Określenie obowiązków niani;
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7. Określenie czasu, na jaki umowa została zawarta;
8. Warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne będzie opłacał ZUS, od wynagrodzenia brutto określonego w umowie uaktywniającej, nie większego jednak niż wynagrodzenie minimalne (w 2011 roku 1.386,00 zł). ZUS Będzie opłacał składki jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1. Niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
2. Rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;
3. Dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.
W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności gospodarczej, ZUS składki będzie opłacał przez okres trzech miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.
Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej.
Jeżeli strony w umowie ustalą wynagrodzenie wyższe od kwoty 1.386 zł, składki od nadwyżki ma obowiązek odprowadzić do ZUS-u rodzic. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszcza zgłoszenie umowy cywilnoprawnej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Strony powinny ustalić, czy decydują się na takie rozwiązanie. Osobiście jestem zdania, że powinien być odrębny zapis tej treści w umowie uaktywniającej. Niania decydując się na objęcie ubezpieczeniem chorobowym powinna zdawać sobie sprawę, że jej wynagrodzenie brutto będzie mniejsze o 2,45% a prawo do zasiłku w razie niezdolności spowodowanej chorobą nabędzie po stosownym okresie wyczekiwania.
Jak wspomniałem na wstępie, ustawa wchodzi w życie od 04 kwietnia 2011 roku, z tym, że przepisy dotyczące zatrudniania niań od 01 października 2011r.
Odrębnym tematem jest wynagrodzenie niani w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz